body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

MINISTAR - BIOGRAFIJA

Radom Ministarstva rukovodi ministar koji se imenuje i smjenjuje u skladu sa zakonom. O svim bitnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva odlučuje ministar. Sve akte iz nadležnosti ministarstva potpisuje ministar. Ministar posebnim rješenjem može ovlastiti i duge državne službenike da potpisuju određene pojedinačne akte.
Ministar, u skladu sa zakonom, predstavlja i zastupa Ministarstvo, te rukovodi njegovim radom, a naročito:

  • provodi odluke i zaključke Vlade kantona,
  • donosi provedbene propise kad je na to zakonom ili drugim propisom ovlašten,
  • predlaže vladi nacrte i prijedloge propisa iz djelokruga Ministarstva,
  • brine o zakonitom i blagovremenom izvršavanju zakona i drugih propisa, te o pitanjima od zajedničkog interesa,
  • osigurava suradnju Ministarstva s drugim tijelima vlasti, s nosiocima izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave  i pravnim osobama koja imaju javna ovlaštenja da provode kantonalne propise, te drugim pravnim osobama,
  • prema službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti.

Ministar poduzima i druge radnje u izvršavanju obaveza i koristi ovlaštenja utvrđena posebnim zakonom i drugim propisom.

Kratka biografija Ministra privrede/gospodarstva HNK:

Rođen 23.12.1961. godine u Mostaru. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Mostaru, a zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“. Prije rata radio u privatnom sektoru. Od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije R BiH, nakon čega nastavlja raditi u Vojsci F BiH na mjestu pomoćnika komandanta za pravne poslove. Od 2002. godine radi u Obavještajno – bezbjednosnoj agenciji BiH, gdje je obavljao različite dužnosti. Oženjen i otac dvoje djece.


 
Posljednje vijesti

.
.
25.04.2023.
Šibonjić i Laketić razgovarali o saradnji i zajedničkim projektima
.
.
03.04.2023.
Poziv za učešće u javnim konsultacijama na Nacrt Strateške platforme 2023.-2027.
.
.
31.03.2023.
Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK 2023.-2027.
.
.
15.02.2023.
Izvještaji o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2022. godine
.
.
10.01.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2022. godinu
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana